Diskurs

1. Mënyrë e përdorimit të gjuhës së komunikimit.

2. Diskutim serioz në një temë të caktuar.

3. Mënyrë e veçantë e të folurit dhe të shkruarit. Nocionin e përdor Mishell Fuko që të sqarojë se si përdoret gjuha për krijimin  e realitetit shoqëror. Sot me të shënohen lloje të ndryshme të komunikimit verbal dhe joverbal (diskursi vizual, narrativ etj.)

Maqedonisht

Дискурс

Anglisht

discourse