Dekodim

Nga aspekti mediatik – procesi i interpretimit, analizës dhe kuptimit të natyrës së porosive. Porositë mund të shkruhen, shqiptohen ose transmetohen. Tema kryesore e analizës në studimet e komunikimit është se deri në cilën shkallë është kuptuar porosia në mënyrën në të cilën do të dëshironte dërguesi, gjë që është një element i rëndësishëm në debatin rreth fuqisë dhe ndikimit të mediave.

Maqedonisht

Декодирање

Anglisht

Decoding