Diseminim

Përhapja e informacioneve, ideve, deklaratave, përmes mediave. Nocioni diseminim lidhet me modelin tradicional të komunikimit, ku dërguesi e dërgon (diseminon)  porosinë tek një marrës i madh i mediave të ndryshme. Shembuj për lloj të tillë të diseminimit gjejmë në reklamim, marrëdhëniet me publikun, fjalimet publike. Me diseminimin e  porosive mediatike nuk parashikohet përgjigje kthyese nga marrësi, gjë që është karakteristikë e mediave të reja.

Anglisht

Dissemination