Директива за аудовизуелните медиумски услуги

Документ на Европскиот парламент и на Советот на Европската Унија за координација на одредени одредби утврдени со закон, регулатива или административна акција до државите членки поврзана со снабдување на аудиовизуелните медиумски сервиси. Ги дефинира мерките кои го дозволуваат и го обезбедуваат преминот од националните пазари кон заеднички пазар на производство и дистрибуција на програма и воспоставување услови за фер конкуренција, без штетни последици врз улогата на јавниот сервис.

Англиски

Audiovisual Media Services Directive