Direktiva për shërbimet mediatike audiovizuale

Dokumenti i Parlamentit Evropian dhe i Këshillit të Bashkimit Evropian, për koordinim të dispozitave të caktuara të përcaktuara me ligj, rregullativë ose veprim administrativ për shtetet anëtare lidhur me furnizimin e shërbimeve mediatike audiovizuale. I përcakton masat, që e lejojnë dhe e sigurojnë kalimin nga tregjet shtetërore në tregun e përbashkët të prodhimit dhe shpërndarjes së programit dhe vendosjes së kushteve për konkurrencë të drejtë, pa pasoja të dëmshme mbi rolin e shërbimit publik.

Anglisht

Audiovisual Media Services Directive