Дигитални медиуми

1. Mедиуми базирани на дигитални технологии.

2. Различни платформи каде што луѓето комуницираат електронски.

3. Дигитализирана содржина со механички читлив (бинарен) код (текст, графика, аудио и видео) што може да се пренесе преку интернет или компјутерски мрежи.

4. Едукативна или забавна содржина во дигитален формат испорачана електронски, со или без користење интернет; можат да вклучуваат видеа, игри, е-книги и апликации за креативна употреба, како и создавање е-книги.

Албански

Media digjitale

Англиски

digital media