Дигитален

1. Што функционира врз основа на бинарниот броен систем.

2. Што работи со помош на компјутер и компјутерски систем.

Албански

Digjital

Англиски

digital