Dialekt

Variant i gjuhës së një populli, i cili përdoret nga një grup njerëzish që banojnë në një truall pak a shumë të kufizuar ose që i takojnë një shtrese shoqërore të caktuar. Dialektet e një gjuhe dallojnë nga njëri-tjetri nga disa veçori leksikore, sintaksore ose zanore. Nuk rekomandohet përdorimi i tij në komunikimin zyrtar. Shkenca që merret me studimin e dialekteve quhet dialektologji.

Maqedonisht

Дијалект

Anglisht

dialect