Diakroni

1. Ndryshimi i sistemit gjuhësor ose sistemit tjetër me kalimin e kohës. Qasja diakronike ndaj gjuhës nënkupton studim i asaj se është ndryshuar ose është zhvilluar gjuha gjatë historisë, gjatë periudhave të ndryshme kohore, ose thjeshtë, me kalimin e kohës.

2. Nocion i linguistit F. De Sosir në veprën “Kurs në gjuhësinë e përgjithshme”, i cili thotë se shenja gjuhësore e siguron vazhdimësinë e saj vetëm përmes ndryshimit.

Anglisht

diachrony