Dëshmi empirike

1.Marrje të informacionit përmes vëzhgimit, eksperimentimit, pranimit shqisor dhe dokumentimit të sjelljes ose formave.

2. Metodë shkencore për marrje të të dhënave në bazë të të cilave vërtetohet ose hidhet poshtë ndonjë hipotezë, mendim etj. Këto të dhëna përdoren për përgjigje të pyetjeve që kanë implikime mbi shoqërinë dhe bashkësinë.

Anglisht

empirical evidence