Denotativ

Shënon kuptimin themelor, të drejtpërdrejtë, neutral të ndonjë fjale ose shprehje; që nuk zhvillon asociacione të reja për ndonjë kuptim: gjyshe ‘nëna e nënës ose babait’, dhelpër ‘kafshë e egër e malit me turi të zgjatur’, enë eliptike ‘enë në formë eliptike’, shih. ant. konotativ.

Maqedonisht

Денотат

Anglisht

denotatum