Денотат

Што упатува на основното, непосредно, неутрално значење на некој збор или израз; што не развива нови асоцијации за некое значење: баба ʻмајка на мајката или на таткотоʼ, лисица ʻдиво шумско животно со изразито издолжена муцкаʼ, елиптичен сад ʻсад во форма на елипсаʼ. в. ант. конотат.

Албански

Denotativ

Англиски

denotatum

Skip to content