Денотат

Што упатува на основното, непосредно, неутрално значење на некој збор или израз; што не развива нови асоцијации за некое значење: баба ʻмајка на мајката или на таткотоʼ, лисица ʻдиво шумско животно со изразито издолжена муцкаʼ, елиптичен сад ʻсад во форма на елипсаʼ. в. ант. конотат.

Албански

Denotativ

Англиски

denotatum