Burime anonime

Ky është personalitet ose institucion, i cili jep informacione për lajm ose hulumtim, pa u zbuluar identiteti i tyre. Anonimiteti i burimeve të informacioneve praktikohet kur publikimi i atyre informacioneve ndikon mbi sigurinë e burimit ose të palëve të treta. Mbrojtja e burimeve është e garantuar me kushtetutë dhe me ligj.

Anglisht

Аnonymous sources

Për më shumë shih:

Kodi i gazetarëve.