Bashkëveprues

1. Që ka ndikim të ndërsjellë.

2. Që mundëson këmbim të të dhënave në të dyja kahet.

3. Që mundëson komunikim dykahësh.

Anglisht

Interactive