Balancë

Dhënie hapësirë të barabartë ose afërsisht të barabartë të gjitha palëve   lidhur me një ngjarje apo çështje të caktuar, duke siguruar paanshmëri në raportim.

Maqedonisht

Баланс

Anglisht

balance

Skip to content