Balancë

Dhënie hapësirë të barabartë ose afërsisht të barabartë të gjitha palëve   lidhur me një ngjarje apo çështje të caktuar, duke siguruar paanshmëri në raportim.

Maqedonisht

Баланс

Anglisht

balance