Buletini i risive

Buletini është vegël që përdoret për ndarje të informacioneve relevante me rrjetin e klientëve, klientëve potencialë dhe abonentëve. Buletini mundëson qasje të drejtpërdrejtë të shfrytëzuesve, duke hapur mundësi të ndahen përmbajtje, të promovoni ide dhe informacione të shitjes.

Anglisht

Newsletter