Buletin

1. Raport i shkurtër, zyrtar ditor për ndonjë ngjarje të rëndësishme, që është në interes të publikut.

2. Emërtim për ndonjë botim të përkohshëm ose të përhershëm.

Maqedonisht

Билтен

Anglisht

Bulletin