Билтен

1. Kраток, официјален дневен извештај за некој важен настан којшто е во интерес на јавноста.

2. Назив за некоја повремена или постојана публикација.

Албански

Buletin

Англиски

Bulletin