Blog

Faqe me listë të përditësuar rregullisht të komenteve dhe linqeve të informacioneve në internet. Blogu shpesh shërben si ditar i disponueshëm publikisht i një individi ose bashkësi individësh dhe ka tendencë për ta pasqyruar karakterin dhe personalitetin specifik të përdoruesve të faqes. Blogjet vendosen me mjete të lehta për shkrim.

Maqedonisht

Блог

Anglisht

blog /weblog