Аудиовизуелно творештво

Процес на творечка дејност во аудиовизуелната сфера, заснована на користење звучни и визуелни елементи.

Албански

Krijimtari audiovizuale

Англиски

audiovisual creation