Аудиовизуелна уметност

Уметност изградена врз основа на звуци и слики.

Албански

Art audiovizual

Англиски

audiovisual arts