Аудиообразовни медиуми

Технички средства и медиумски текстови наменети за звучно влијание и восприемање во образовниот процес.

Албански

Media audioarsimore

Англиски

audio educational media