Актуелен

1. Современ. Овие теми се актуелни.

2. Важен во сегашниот момент.

Тој е актуелен претседател на партијата.

Албански

Aktual

Англиски

Actuality