Став

Стојалиште, поглед на различни теми и проблеми. Ставовите се усвојуваат низ директно искуство или преку социјализација и можат да се менуваат. Во медиумските студии ‒ поставеноста на поединецот наспрема медиумскиот производ.

Албански

Qëndrim

Англиски

Attitude