Солидарно новинарство

Залагање на медиумите за човечко достоинство и против страдањето, а се практикува низ расудувањето на вредностите на вестите, изнаоѓањето на изворите и опишување на преживеаните искуства на луѓето во неправедни услови. Се спротивставува на неутралното или урамнотеженото известување, бидејќи се смета дека не треба да бледнеат наративите на страдањето со барање мислења од извори кои не го искусиле тоа.

Албански

Gazetaria e solidaritet

Англиски

Solidarity journalism