Слобода на печатот

Објавување информации без цензура. Претставува фундаментален принцип врз којшто комуникацијата и изразувањето преку различни медиуми е право што слободно се остварува. Таквата слобода подразбира немешање на државата. Нејзиното гарантирање е преку уставна или друга законска заштита. Некои влади ја ограничуваат оваа слобода, плашејќи се од  моќта на зборовите коишто би ги поттикнале граѓаните да дејствуваат против нив.

Албански

Liria e shtypit

Англиски

freedom of press