Синдром на „злобниот свет“

Став дека публиката, под влијание на медиумите, смета дека насилството е поприсутно отколку што навистина е. Тргнувајќи од ова, публиката зазема став дека светот е злобен.

Англиски

‘Mean world’ syndrome