Roli kritik i mediave

Vështrim kritik mediatik i pushtetit dhe atyre që kanë fuqi politike ose çfarëdo pushteti dhe përgjegjësie tjetër: opozita, organizatat joqeveritare, kompanitë e biznesit, grupet e interesit, bashkësitë fetare etj, përfshirë edhe publikun. Ngjarjet dhe vendimet nga fushapolitike duhet të vihen nën vështrim kritik, fakt i cili i shpesh  i konfronton politikën  me mediat, sepse politikanët  tek mediat shohin shpesh vetëm transmetues të  porosive të tyre. Gazetarët dhe redaktorët pavarësisht presioneve duhet të kenë  raport korrigjues ndaj faktorëve politikë dhe shoqërorë dhe gjithmonë duhet të jenë në shërbim të publikut.

Anglisht

Critical role of the media