Kритичка улога на медиумите

Критичка медиумска опсервација на власта и оние кои имаат политичка или каква било друга моќ и одговорност: опозицијата, невладините организации, бизнис-компаниите, групите на интерес, религиските заедници и сл., вклучувајќи ја и самата јавност. Настаните и одлуките од политичката сфера треба да се стават под критичка лупа, факт којшто често ги конфронтира политиката и медиумите, бидејќи политичарите често во медиумите гледаат само пренесувачи на нивните пораки. Новинарите и уредниците, и покрај притисоците, треба да имаат корективен однос кон политичките и кон општествените фактори и секогаш треба да се во служба на јавноста.

Албански

Roli kritik i mediave

Англиски

critical role of the media