Retorikë

Art i bindjes, një nga tre artet antike të diskursit; gojëtari. Në kuptimin bashkëkohor, me fokus të veçantë në media, nocioni retorikë përdoret në kuptimin kritik, si të folurit bosh, përsëritja e vazhdueshme e frazave të njëjta, të folurit joelokuent, përmendja e gjërave të njohura. Të gjitha faqet kryesore të mediave janë retorike, me qëndrime politike të medias konkrete, me tekste për tërheqje të vëmendjes dhe me atë që të cilën dëshiron ta dëgjojë ose ta lexojë publiku. Analiza retorike sqaron se si përdorimi i figurave stilistike, përkatësisht të folurit figurativ krijon kuptime të fuqishme. Përdorimi i gjuhës retorike është veçanërisht i dukshëm në reklamim.

Maqedonisht

Реторика

Anglisht

rhetoric