Rejting

1. Vlerë në bazë të suksesit të arritur; pozitë e vendosur sistematike, si rezultat i opinionit publik përmes vlerësimit të personalitetit, organizatës, shoqatës, veprimtarisë etj.

2. Pjesë e vlerësuar e publikut televiziv ose të radios për program, transmetim, përmbajtje të caktuar etj. Përdoren me qëllim që t’u ndihmojnë mediave dhe krijuesve të përmbajtjeve mediatike për ta caktuar popullaritetin e një programi të caktuar dhe t’u mundësojnë sponsorëve që të përcaktojnë sa njerëz mund të përfshihen në përcjelljen e porosive të tyre reklamuese.

Maqedonisht

Рејтинг

Anglisht

rating