Regjisor

Regjisori e mbikëqyr dhe e bashkërendon montimin e prodhimit  (film, shfaqje teatrore, etj). Funksioni i regjisorit është të sigurojë cilësi dhe  tërësi të prodhimitdhe t’i udhëheqë pjesëmarrësit e tjerë kreativë në projektin  e realizimit të vizionit të tyre artistik.

Maqedonisht

Режисер

Anglisht

director