Redaktor i rubrikës/përmbajtjes

Person i ngarkuar për redaktimin e përmbajtjes në media të shtypit, elektronike ose digjitale në fushë ose kategori të caktuar.

Anglisht

content editor