Qasje

Aftësi e përdoruesve mediatikë për t’iu përgjigjur mediave dhe/ose për të prodhuar tekst të tyre. Qasja përkufizohet sipas asaj se si, kur, ku dhe sa shpesh njerëzit kanë qasje në mjetet e nevojshme, teknologjinë dhe shkathtësitë digjitale për të përparuar. Ky nocion e përfshin të kuptuarit në mënyrën e funksionimit të mediave, teknologjisë dhe internetit.

Maqedonisht

Пристап

Anglisht

аccess