План

Големина на прикажувањето (општ, среден, крупен детаљ).

Англиски

frame