Натсинхронизација

Техника којашто се користи на радио, телевизија, во филмот, театарот и во други форми на презентација при што специјалист (актер, спикер итн.) го заменува гласот на странскиот говор со глас на друг, обично мајчин, јазик.

Англиски

Voice-over