Креатор/создавач на јавно мислење

Личност или организација што влијае на јавното мислење, како на пример новинари, медиуми или јавни личности.

Англиски

opinion maker