Kopje ~ ekzemplar në letër

Kopje ose ekzemplar i tekstit, dokumentit, librit të shtypur në letër.

Anglisht

hard copy