Кolumnë

Artikull në gazetë ose revistë që paraqitet rregullisht, në vendin e njëjtë, zakonisht i shkruar nga autor i njëjtë në një temë ose fushë të caktuar.

Maqedonisht

Колумна

Anglisht

column