Kolokuializëm

Fjalë ose shprehje karakteristike për gjuhën e folur. Mund të jetë pjesë e: leksikut standard të gjuhës, shtonë në vend të pjatalarëse, t’shkoj – të shkoj; formë dialektore – zgidhe – zgjidhe, më treme – më trembe; leksik i huaj shoping – blerje, printer – shtypës. Në stilin letrar – artisik përdoret për shkak të arritjes së autenticitetit të gjuhës së personazheve.

Anglisht

colloquialism