Кодекс

1. Збирка од повеќе закони што се однесуваат на определена област од општествениот живот (судски кодекс).

2. Збирка норми и правила што важат за определена општествена група (новинарски кодекс).

Англиски

codex