Kod

1. Përmbledhje të më shumë ligjeve që kanë të bëjnë me fushë të caktuar të jetës shoqërore (kod gjyqësor).

2. Përmbledhje normash dhe rregullash që vlejnë për një grup të caktuar shoqëror (kod gazetaresk).

Maqedonisht

Kодекс

Anglisht

codex