Afati i fundit

Caku kohor deri në të cilin ndonjë përmbajtje mediatike duhet të dorëzohet për publikim ose transmetim. Nëse është e lejuar, afati mund të vazhdohet deri në datën/afatin e mbylljes (drop-dead date/deadline), që është caku i fundit i mundshëm kohor për dorëzimin e përmbajtjeve dhe pas të cilit shpeshherë, vazhdimi është i pamundshëm.

Anglisht

deadline