Arte mediatike

Të gjitha zhanret dhe format, të cilat përdorin media elektronike (analoge dhe digjitale; të vjetra dhe të reja), përkatësisht forma të krijuara me ndihmën e komunikimit (për riprodhim të realitetit). Kjo përfshin projekte të prezantuara përmes filmit, televizionit, radios, audios, videos, Internetit, teknologjive bashkëvepruese dhe lëvizëse, video lojërave, tregimit tridimensional dhe shumëplatformësh të storieve dhe transmetimit satelitor”.

Anglisht

media arts