Arritje

Numri ose përqindja e numrit të përgjithshëm të përdoruesve që janë të ekspozuar ndaj përmbajtjes së caktuar të internetit ose medias. Në marketingun digjital i referohet numrit të njerëzve nga një grup i caktuar i synuar të cilit i është dorëzuar reklama  dhe fushata ose numri i përdoruesve, tek i cili publikuesi i përmbajtjes ka qasje.

Maqedonisht

Досег

Anglisht

reach