Arbitraritet

Zgjidhje e çështjeve pa përfillur ligjet e rregullat. Në gjuhësi, do të thotë dukuri karakteristike për gjuhën, sipas së cilës fjala që e shënon nocionin është zgjedhur në mënyrë arbitrare dhe nuk ka lidhje të dhënë paraprakisht ndërmjet fjalës dhe nocionit, por është rezultat i konventës, përkatësisht marrëveshjes. Grup i veçantë janë fjalët onomatopeike të cilat janë fituar si rezultat i imitimit të tingujve dhe zërave të ndryshëm (si mjau, kikiku, ciu-ciu, ham-hum etj.)

Anglisht

Arbitrariness