Anshmëri

Mendim i formuar paraprakisht, subjektivitet ose anshmëri në vlerësimin e diçkaje. Gjykim personal që është nën ndikimin e paragjykimeve për individë, grupe, gjini, orientime, ideologji, raca, shtete.  Porositë mediatike shpesh mund të krijohen nën ndikimin e këtyre faktorëve.

Anglisht

bias