Analizë përmbajtësore

1. Studim i asaj se si masmediat e krijojnë përmbajtjen e tyre dhe me cilin qëllim e bëjnë atë;

2. Përpunimi i analizave statistikore të përmbajtjeve mediatike, si për shembull, sa herë paraqitet në tekst ose në program mediatik ndonjë temë, nocion i caktuar ose ngjashëm;

Anglisht

content analysis