Analizë narrative e mediave dhe teksteve mediatike

Analizë e tregimit, fabulës së teksteve mediatike. Është e lidhur ngushtë me llojin struktural, mitologjik, semiotik dhe llojet e tjera të analizës së teksteve mediatike.

Anglisht

narrative analysis of media and media text