Analizë autobiografike e tekstit mediatik

Leximi i tekstit mediatik në atë mënyrë që përvojat dhe përjetimet personale i krahasojmë me ato të personaliteteve për të cilat flet teksti ose ato që paraqiten në të. Qasja e tillë politike niset nga të menduarit asociativ të njeriut, e detyron lexuesin të ngushëllojë, por edhe e zhvillon të menduarit e tij kritik për tekstin mediatik.

Anglisht

autobiographical analysis of media text